Thông tin pháp lý

Công ty Piaggio & C. S.p.a. (sau đây gọi là “Piaggio” hoặc “Công ty”), có trụ sở chính đặt tại Pontedera (PI) tại Via Rinaldo Piaggio n. 25, được đại diện bởi cá nhân tạm thời do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm để xử lý thông tin cá nhân, có trụ sở tại văn phòng công ty, mong muốn thông báo cho bạn về những điều dưới đây. Thông tin nhận dạng được cung cấp bởi người sử dụng trong quá trình đăng ký cho trang web và / hoặc đăng ký dịch vụ, gợi ý và khuyến mãi công khai trong đó sẽ được Piaggio sử dụng và có thể được cung cấp cho các bên thứ ba, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thông tin được thiết lập theo Nghị định 196/2003 và các luật hiện hành khác.
Piaggio sẽ sử dụng thông tin này:
a) với mục đích cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, kiểm tra chất lượng dịch vụ được cung cấp và thực hiện các yêu cầu về kế toán và tài chính hợp pháp;
b) chỉ khi bạn cho phép quảng cáo và tiếp thị thông qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến, và để thực hiện điều tra thị trường và điều tra thống kê như việc theo dõi sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ của Piaggio và / hoặc của các công ty khác trong Tập đoàn Piaggio hoặc gửi thông tin kỹ thuật hoặc quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ do Piaggio và / hoặc các chi nhánh và / hoặc các đại lý của Piaggio Group và / hoặc các nhà phân phối của Piaggio cung cấp. Thông tin này có thể được cung cấp cho các công ty khác trong Tập đoàn Piaggio và / hoặc các công ty chuyên biệt (với yêu cầu họ phải áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ dữ liệu phù hợp với luật pháp hiện hành) cho các mục đích thu thập thông tin.
Việc bạn đồng ý cho phép sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nêu tại điểm a) là tùy chọn nhưng điều này cần thiết cho việc truy cập vào các dịch vụ, khuyến mãi và dề xuất được công bố bởi Piaggio trên các trang web của hãng và việc người sử dụng không đồng ý cung cấp thông tin này sẽ khiến Piaggio không thể cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu.
Việc bạn đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trong điểm b) là tùy chọn và việc không làm như vậy sẽ không ngăn cản bạn truy cập các dịch vụ và khuyến mãi được cung cấp.

Dữ liệu của bạn sẽ được xử lý phù hợp với yêu cầu của luật pháp, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, hợp đồng và các quy định. Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng dưới dạng bản in và dưới dạng điện tử trên cơ sở xử lý thông tin khoa học có liên quan chặt chẽ với các mục đích được liệt kê ở trên và theo cách đảm bảo tính bảo mật và riêng tư của dữ liệu và trong mọi trường hợp tuân thủ các quy định thuộc điều. 31 và chuỗi Nghị định 196/2003 cũng như Quy chuẩn Kỹ thuật - Phụ lục B của Nghị định này. Dữ liệu sẽ được lưu giữ chỉ trong thời gian cần thiết cho các mục đích mà nó đã được thu thập và trong khoảng thời gian theo luật dân sự và tài khóa. Cá nhân chịu trách nhiệm xử lý thông tin sẽ chủ động sẵn sàng làm quản lý nội bộ và có thể là các nhà thầu bên ngoài hoặc của những người khác được chỉ định để xử lý thông tin Cụ thể, thông tin có thể được cung cấp cho nhân viên và người khác làm việc trong các đơn vị công ty liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ do Piaggio cung cấp và cho những người trong các công ty được chỉ định để xử lý dữ liệu và phụ trách việc thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá cho cá nhân chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân. Điều 7 của Nghị định 196/2003 cho phép những người cung cấp thông tin cá nhân để thực hiện các quyền cụ thể. Cụ thể, bạn có quyền có được nguồn của thông tin cá nhân tồn tại hoặc không tồn tại, ngay cả khi thông tin chưa được ghi lại, và để xem các dữ liệu dưới dạng dữ liệu thông minh. Bạn cũng có quyền yêu cầu truy xuất nguồn gốc dữ liệu, mục đích sử dụng và cách sử dụng và yêu cầu các chi tiết xác định người sẽ sử dụng thông tin, người phụ trách, đại diện quốc gia và các bên hoặc các nhóm mà thông tin có thể được cung cấp hoặc những người có thể nhận thức được nó như là đại diện được chỉ định của Nhà nước, người quản lý hoặc những người được chỉ định để xử lý thông tin. Bạn có thể thu thập, chuyển đổi thành dạng ẩn danh hoặc đóng băng thông tin đã vi phạm của pháp luật và cập nhật, chỉnh sửa hoặc, nếu bạn có một sự quan tâm đặc biệt để làm như vậy, bổ sung dữ liệu; bạn cũng có quyền xác nhận rằng thông báo về các hoạt động này đã được cung cấp cho tất cả các bên mà thông tin đã được cung cấp; bạn có thể phản đối sử dụng thông tin nếu có lý do chính đáng để làm như vậy. Người quản lý được chỉ định theo điều 29 của Nghị định 196/2003 mà người dùng có thể liên lạc vào bất kỳ lúc nào để thực hiện các quyền của họ theo điều7 của Nghị định 196/2003 là người quản lý tạm thời của Vụ Pháp chế và Doanh nghiệp. Các yêu cầu có thể được gửi đến Piaggio & C. S.p.a., Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI) hoặc gửi qua email tới privacy@piaggio.com. Một danh sách đầy đủ của những người có trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân có sẵn sẽ được cung cấp bằng cách gửi yêu cầu qua bưu điện đến Piaggio & C. S.p.a., Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI) hoặc email đến privacy@piaggio.com.