22/05/2015

Hệ thống điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của xe Piaggio

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015 về Thu hồi và xử lý Sản phẩm thải bỏ, chính thức được thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Theo quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định 16/2015, hoạt động thu hồi Phương tiện giao thông thải bỏ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo đó, khách hàng có trách nhiệm mang phương tiện giao thông thải bỏ do Công ty Piaggio Viet Nam (PVN) sản xuất, nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam đến các Điểm thu hồi do PVN công bố.

Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, PVN kính thông báo các thông tin về Thu hồi và xử lý Phương tiện giao thông thải bỏ như sau:

1. Đối tượng thu hồi

Xe máy nguyên chiếc do PVN sản xuất, nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam.

2. Danh sách Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

Trụ sở chính Công ty Piaggio Việt Nam.

Địa chỉ: Lô M – KCN Bình Xuyên – H. Bình Xuyên – T. Vĩnh Phúc.

Danh mục sẽ được cập nhật khi có sự thay đổi.