Tin tức từ Piaggio

Hệ thống điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của xe Piaggio

Hệ thống điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của xe Piaggio

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số