Privacybeleid

INFORMATIE BETREFFENDE PRIVACY

in de zin van artikelen 13 en 14 van de (EU) Verordening 2016/679 (“GDPR”)

 

Piaggio & C. S.p.A. besteedt speciale aandacht en zorg aan de verwerking van op jou terugvoerbare informatie in overeenstemming met de van kracht zijnde regels voor de privacy.

 

Wij verzoeken je de voorliggende informatie over privacy met bijzondere aandacht te lezen om volledig op de hoogte te zijn over het door ons gevoerde beleid ten aanzien van bescherming van persoonlijke gegevens.

 

 1. In wiens handen komen je persoonlijke gegevens?

Piaggio & C. S.p.A., met statutaire zetel in Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI), Italië (“wij ” of de “Eigenaar”) is het bedrijf dat je persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt als Eigenaar van de verwerking.

 

 1. Wie is onze DPO?

De Eigenaar heeft een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van de Piaggio-groep (“DPO van de Groep”) benoemd in de zin van art. 37 van de GDPR.

Je kunt op elk moment contact opnemen met de DPO van de Groep voor informatie omtrent de behandeling van je persoonlijke gegevens op het volgende adres:

Functionaris Gegevensbescherming

Viale Piaggio, 25

56025 PONTEDERA (PI)

E-mail: dpo@piaggio.com

Fax: +39 0587272961

Tel.: +39 0587272495

 

 1. Welke gegevens verwerken wij?

Naar gelang het geval en binnen de grenzen van de onder D) genoemde doelstellingen, verwerkt de Eigenaar de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, plaats en geboortedatum, fiscaal identificatienummer);
 • contactgegevens (bijv. adres, telefoonnummer, e-mail);
 • contractgegevens (bijv. aangekochte producten en/of diensten);
 • bankgegevens;
 • je afbeelding.

Na jouw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor het uitvoeren van Customer Care te hebben verkregen, kan de Eigenaar bepaalde categorieën van persoonlijke gegevens verwerken als omschreven in art. 9.1 van de GDPR.

Tenslotte informeren we je dat de Eigenaar via onze site (of “Website”) en alleen na jouw voorafgaande toestemming geolokalisatie-gegevens kan verwerken ten behoeve van de online aangeboden en door jou aangevraagde diensten. Je toestemming zal worden gevraagd via een pop up-systeem.

 

 1. Waarom verwerken wij jouw gegevens?

1. Verstrekking van diensten en verkoop van producten online

De gegevens verkregen door invullen van de form (maskers) op de Website worden verwerkt om de van tijd tot tijd aangeboden verkoop van producten of het verstrekken diensten mogelijk te maken, zoals bijv. :

  • om te voldoen aan spontane aanvragen voor opzending van informatiemateriaal over producten en diensten of voor de verzending van de Handleiding voor Gebruik en Onderhoud (LUM);
  • voor afhandeling van de verkoop van de op de Website aangeboden producten;
  • voor het beheer van aanvragen van “test ride”;
  • om je toegang te verlenen tot promoties en aanbiedingen op de Website;
  • om aan je aanvraag tot deelneming aan onze Community en ontvangst van onze Newsletter te voldoen;
  • om je de gevraagde Customer Care assistentie te kunnen leveren;
  • om je de gelegenheid te geven deel te nemen aan wedstrijden en het behalen van premies.

 

2. Beheer van precontractuele handelingen en de uitvoering van het contract

We gebruiken je persoonlijke gegevens voor het afhandelen van alle precontractuele en contractuele handelingen nodig om je aanvraag e verwerken en het contract tussen jou en de Eigenaar uit te voeren. Voor dit doel kunnen we bijvoorbeeld contact met je opnemen om je te herinneren aan contractuele vervaltermijnen of je contractuele opties en facturen of andere voor jouw boekhouding bestemde documenten opsturen.

 

De juridische basis voor de verwerking van de gegevens voor deze doeleinden is de noodzaak aan jouw aanvragen te voldoen en uitvoering te geven aan de tussen jou en ons gesloten overeenkomst; de Eigenaar zou niet in staat zijn het contract uit te voeren zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

3. Vervulling van wettelijke verplichtingen

Je persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Eigenaar (bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en maatregelen ter voorkomen van het witwassen) en aan de door de overheid en controle-instanties aan de Eigenaar opgelegde verordeningen.

 

De juridische basis voor de verwerking ten bate van deze doeleinden is de noodzaak te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voor de Eigenaar gelden; de Eigenaar zou niet in staat zijn aan de wettelijke verplichtingen te voldoen zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

4. Statistisch onderzoek

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van intern statistisch onderzoek ten behoeve van de handelsactiviteiten van de Eigenaar. Het uitgevoerde statistisch onderzoek wordt uitsluitend gebruikt voor interne verslaggeving ten behoeve van de Eigenaar ter verbetering van de eigen producten en diensten en een doelmatiger beheer mogelijk te maken van het eigen klantenbestand en de eigen bedrijfsvoering; dit statistisch onderzoek is in geen geval bestemd voor het uitvoeren van op de klanten gerichte handelingen en activiteiten (zoals bijvoorbeeld marketing-campagnes).

 

De juridische basis voor de verwerking ten bate van deze doeleinden is de noodzaak een legitiem belang van de Eigenaar te behoeden; het behoeden van dit legitiem belang zou niet mogelijk zijn zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

5. Terugroepingscampagnes

Je persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om eventuele terugroepingscampagnes voor door jou gekochte voertuigen te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld ingeval zich defecten hebben voorgedaan, met het doel jouw veiligheid en de kwaliteit van het aan de terugroeping onderworpen voertuig te waarborgen.

 

De juridische basis voor het nastreven van deze doeleinden is het behoeden van een legitiem belang van de Eigenaar; het behoeden van dit legitiem belang zou niet mogelijk zijn zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

6. Verdediging van de rechten van de Eigenaar

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens ter gerechtelijke en buitengerechtelijke verdediging van onze rechten in geval van contractuele of buitencontractuele schendingen ten nadele van de Eigenaar, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van eventuele actie voor het terugwinnen van krediet ingeval dit noodzakelijk mocht blijken vanwege uitblijvende betaling op de in het contract gestipuleerde vervaldata.

 

De juridische basis voor de verwerking ten bate van deze doeleinden is de noodzaak een legitiem belang van de Eigenaar te behoeden; het behoeden van dit legitiem belang zou niet mogelijk zijn zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

7. Commerciële mededelingen over soortgelijke producten en/of diensten als die welke zijn aangekocht

De Eigenaar kan je, uitsluitend via het door jou verstrekte e-mail-adres, promoties en aanbiedingen toesturen betreffende producten en diensten die je zouden kunnen interesseren en van hetzelfde type zijn als die welke je je al hebt aangeschaft (zgn. Soft Spam). Wij zijn van mening dat het van belang voor jou kan zijn voordelige aanbiedingen te ontvangen voor producten en diensten waarin je je eerder al geïnteresseerd hebt betoond, zoals het ook voor het bedrijf van de Eigenaar van belang is soortgelijke producten als de door jou aangekochte publiek te maken. Voor deze doeleinden wordt alleen via e-mail contact gezocht en je beschikt hoe dan ook over de mogelijkheid op elk moment te besluiten om deze mededelingen niet langer te ontvangen.

 

De juridische basis voor de verwerking ten bate van deze doeleinden is de noodzaak een legitiem belang van de Eigenaar te behoeden; het behoeden van dit legitiem belang zou niet mogelijk zijn zonder gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

 

8. Marketingactiviteiten

Na jouw specifieke toestemming te hebben verkregen, kunnen de door invullen van de form online, of bij onze dealers en distributeurs ingewonnen, of ter gelegenheid van beurzen en events door jou verstrekte persoonlijke gegevens (d.w.z. persoonsgegevens contactgegevens en gegevens met betrekking tot het afgesloten contract en/of de aangevraagde dienst), direct door Piaggio & C. S.p.A. worden verwerkt, of door andere bedrijven van de Piaggio-groep (de “Dochtermaatschappijen”), hierna Verwerkingsverantwoordelijken genoemd, om onze diensten en producten te promoten door middel van het opsturen van eventueel gepersonaliseerd reclamemateriaal, alsmede voor uitnodigingen voor onze initiatieven en events, het uitvoeren van marktonderzoek en onderzoek naar de tevredenheid onder onze klanten en verbetering van onze dienstverlening.

Bovendien kunnen na jouw specifieke en uit vrije wil gegeven toestemming de door jou op je Instagram- of Facebook-account gepubliceerde afbeeldingen die zijn voorzien van de officiële tag van onze sociale mediakanalen voor promotionele doeleinden worden gebruikt voor onze digitale communicatie ( zoals bijvoorbeeld sharing in onze sociale media-profielen, publicatie op onze sites en in onze e-mails voor direct mailing)-activiteiten.

 

De juridische basis voor deze verwerkingsdoeleinden is jouw toestemming, die voor dit doel zal worden gevraagd. Wanneer je besluit jouw toestemming niet te verlenen, zal geen enkele verwerking van jouw gegevens ten behoeve van deze doeleinden worden uitgevoerd.

 

Hoe dan ook zal het niet-verlenen van jouw toestemming geen enkel gevolg hebben voor de ondertekening en de uitvoering van het contract tussen jou en de Eigenaar en er zal geen enkel negatief gevolg voor jou uit voortkomen.

 

9. Profileringsactie

De Eigenaar kan, na jouw specifieke toestemming, overgaan tot het verwerken, direct of via de Dochtermaatschappijen, genaamd de Verwerkingsverantwoordelijken, van jouw persoonlijke gegevens, ingewonnen online, ter gelegenheid van beurzen en events en bij onze distributeurs en dealers, om je gegevens te analyseren en je voorkeuren en gewoontes te leren kennen voor een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten die zijn afgestemd op jouw smaak en eisen.

 

De verwerking van jouw gegevens voor bovengenoemde doeleinden wordt uitsluitend na het verkrijgen van de specifieke toestemming uitgevoerd. Het niet-verlenen van jouw toestemming zal geen enkel gevolg hebben voor de ondertekening en de uitvoering van het contract tussen jou en de Eigenaar en er zal geen enkel negatief gevolg voor jou uit voortkomen.

Je zult in alle gevallen het recht hebben de eerder verleende toestemming op elk moment te herroepen.

 

 1. Welke gegevens zijn nodig?

Het niet-overdragen van de verwerkte gegevens voor doeleinden als beschreven onder punt D) nr. 1., 2., 3., betekent dat het onmogelijk wordt onze producten te kopen en van onze diensten gebruik te maken; het niet-overdragen voor doeleinden als beschreven onder punt D) nr. 7. betekent dat het onmogelijk wordt reclamemateriaal te ontvangen over onze diensten en producten die van dezelfde aard zijn als die welke je al hebt aangekocht.

Het niet-verlenen van je toestemming voor de verwerking van je gegevens voor doeleinden als beschreven onder punt D) 8 en 9., betekent dat het onmogelijk wordt al dan niet gepersonaliseerd reclamemateriaal te ontvangen over onze diensten en producten en op de hoogte te worden gehouden over door ons georganiseerde events en initiatieven.

 

 1. Wanneer wordt je toestemming gevraagd?

Je specifieke toestemming zal worden gevraagd voor elk geval waarin jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor doeleinden als gespecificeerd onder punt D) nr. 8 en 9.

We wijzen je er nogmaals op dat je op elk moment de door jou eventueel verleende toestemming kunt herroepen.

 

 1. Aan wie worden jouw gegevens overgedragen?

Binnen de grenzen van de doeleinden beschreven onder punt D), kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de volgende categorieën van personen, zo nodig Verwerkingsverantwoordelijken genoemd in de zin van art. 28 van de GDPR:

 • Dochtermaatschappijen;
 • dealers en/of distributeurs van de Piaggio-groep;
 • dienstverleners voor het beheer van informatiesystemen en de Website;
 • dienstverleners voor juridische, boekhoudkundige en fiscale advisering ;
 • maatschappij die door de Eigenaar wordt ingezet voor het uitvoeren van de gevraagde dienst;
 • banken en andere financiële instellingen voor het beheer van betalingen;
 • overheden en toezichthoudende- en controleorganen en, in het algemeen, openbare of particuliere rechtspersonen met functies op het gebied van de publiciteit;

Je kunt een volledige en bijgewerkte lijst aanvragen van instellingen waaraan je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen bij de statutaire zetel van de Eigenaar of door contact op te nemen met de DPO van de Groep op het adres aangegeven onder punt B).

Van jouw persoonlijke gegevens kunnen, binnen de grenzen van hun bevoegdheden, kennisnemen de werknemers, gedetacheerde of toegewezen werkkrachten en medewerkers van de Eigenaar die optreden als personen bevoegd tot verwerking in de zin van art. 29 van de GDPR.

Je persoonlijke gegevens zullen niet in verspreiding worden gebracht.

 

 1. Worden je gegevens overgedragen aan een niet-communautair land?

Je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan een dochtermaatschappij die is gevestigd in een niet tot de EU behorend land.

Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met de garantiebepalingen als voorzien in de van toepassing zijnde regelgeving op basis van een beslissing van gepastheid in de zin van art. 45 van de GDPR of van de aanvaarding en ondertekening van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules ter regeling van de betrekkingen tussen de hierbij betrokken Eigenaars en Dochtermaatschappijen.

Door middel van een eenvoudig verzoek aan het onder punt B) aangegeven adres, kan je meer informatie inwinnen over de overdracht van jouw persoonlijke gegevens.

 

 1. Onze CRM

Piaggio & C. S.p.A. beheert het systeem Customer Relationship Management (of “CRM”) door middel van servers in Italië. In de CRM komen alle gegevens bijeen die zijn ingezameld zowel door Piaggio & C. S.p.a. op de wijze en voor de doeleinden als omschreven onder de letter D hierboven, als door de Dochtermaatschappijen en de dealers en distributeurs van deze dochtermaatschappijen 

Jouw in de CRM opgenomen persoonlijke gegevens kunnen in gebundelde vorm voor statistische doeleinden worden verwerkt door Piaggio & C. S.p.A. en, na jouw voorafgaande toestemming, voor doeleinden van marketing en/of profilering

Voor de uitvoering van reclame-/marketing-campagnes van de Piaggio-groep, zullen wij in onze functie als Eigenaars jouw persoonlijke gegevens in de CRM verwerken en zo nodig de Dochtermaatschappijen tot Verwerkingsverantwoordelijken benoemen aan wie jouw gegevens worden overgedragen voor plaatselijk beheer van de marketing-campagnes.

Piaggio & C. S.p.A. geeft je de garantie dat zij alle nodige veiligheidsmaatregelen heeft uitgevoerd om de integriteit van jouw in de CRM opgeslagen gegevens te waarborgen.

 

 1. Hoe verwerken wij jouw gegevens?

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens verwerken op correcte en rechtmatige wijze, in overeenstemming met alle principes omschreven in art. 5 van de GDPR, met- en zonder behulp van elektronische apparatuur.

Voor de analyse van jouw smaak en voorkeuren die, na jouw voorafgaande toestemming, kan worden uitgevoerd ten behoeve van profilering, worden te allen tijde menselijke krachten ingezet en nooit op volledig geautomatiseerde wijze uitgevoerd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens worden gewaarborgd door maatregelen die er onder andere op gericht zijn verspreiding, onbevoegde toegang, wijziging en verlies van de verwerkte informatie te verhinderen.

 

 1. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Jouw persoonlijke gegevens zullen worden bewaard gedurende uitsluitend de tijd nodig om te voldoen aan jouw aanvraag, aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor de Eigenaar en, hoe dan ook, zolang als strikt noodzakelijk is voor het nastreven van de doeleinden waarvoor deze zijn ingezameld in de zin van punt D hierboven, alsmede van de volgende samenvattende tabel.

We stellen je ervan in kennis dat wanneer de gegeven toestemming wordt herroepen en, hoe dan ook, bij het aflopen van bovengenoemde termijnen, wij alle informatie met betrekking tot jou in onze archieven zullen wissen of anoniem zullen maken.

 

L. Wat zijn je rechten?

Je kunt door middel van een eenvoudige mededeling aan het adres aangegeven in punt B), de rechten uitoefenen als omschreven in art. 15 t/m 22 van de GDPR.

In het bijzonder kan je de Eigenaar verzoeken om toegang tot de gegevens die jou betreffen en deze wijzigen en/of wissen, zowel als de verwerking ervan beperken in de gevallen omschreven in art. 18 van de GDPR.

Op de wijze als gespecificeerd in art. 21 van de GDPR, kan je op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking va je persoonlijke gegevens en de op jou betrekking hebbende informatie ontvangen en /of laten overdragen aan een andere eigenaar van de verwerking.

Wij wijzen je er bovendien nogmaals op dat eventueel gegeven toestemmingen te allen tijde herroepbaar zijn, op even gemakkelijke wijze als ze zijn toegestaan.

De Eigenaar zal zonder ongerechtvaardigde vertraging en hoe dan ook uiterlijk binnen een maand van de uitoefening van het recht, je alle gevraagde informatie doen toekomen en/of je de acties mededelen die zijn ondernomen om aan je verzoek te voldoen.

Uitsluitend in geval van evident ongefundeerde of overmatige verzoeken, ook wanneer deze bij herhaling worden ingediend, kan de Eigenaar je een redelijke bijdrage in de kosten in rekening brengen of weigeren aan je verzoek te voldoen.

Tenslotte delen we je mede dat, ingeval je een van bovengenoemde rechten uitoefent, we je informatie kunnen vragen die nodig is voor de bevestiging van je identiteit.

 

M. Tot wie kan je je wenden om een herroeping in te dienen?

Wanneer je, bijvoorbeeld, van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking de verordeningen van de GDPR schenden, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens van de lidstaat waarin je gewoonlijk verblijft, werkt, of van de plaats waarin de vermoede schending heeft plaatsgevonden.

 

N. Actualisering

Mede in aanmerking genomen eventuele actualiseringen van de wetgeving inzake de verwerking van persoonlijke gegevens, kan deze privacy-informatie op elk moment door de Eigenaar gewijzigd en/of aangepast worden.

De aangebrachte wijzigingen zullen, indien relevant, je ter kennis worden gebracht via e-mail en zullen in elk geval bindend zijn vanaf het moment dat ze ter kennis worden gebracht of de herziene Informatie betreffende Privacy op de Website en op de websites van de Dochtermaatschappijen gepubliceerd wordt.

Om te allen tijde geïnformeerd te zijn over hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt, is het voldoende de sectie Privacy van de Website en van de websites van de tot de Piaggio-groep behorende maatschappijen te bezoeken.

COOKIEBELEID

We informeren de gebruiker dat Piaggio cookietechnologie gebruikt met als doel het veraangenamen van de navigatie voor alle gebruikers van de website.

Cookies zijn kleine bestanden die de door de Gebruiker bezochte Site naar de browser zendt, waar ze worden opgeslagen om bij het volgende bezoek van dezelfde Gebruiker weer te worden teruggezonden naar de Website zelf.

Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder de authenticatie van de informatie; sessiemonitoring; het opslaan van informatie over specifieke configuraties betreffende de gebruikers van de server.

Dankzij deze cookies kan de Site de Gebruikersgegevens onthouden voor de duur van het bezoek of voor latere bezoeken, en kan de Gebruiker op efficiënte wijze door de pagina's navigeren, worden zijn voorkeuren opgeslagen, kan hij interageren met sociale netwerken zoals Facebook, Google, Instagram en de diensten van Google Maps gebruiken.

 

Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inloggegevens van de gebruiker op te slaan en de gebruikersherkenning automatisch te maken (en daarom de invoerprocedure voor gebruikersnaam en wachtwoord overbodig te maken wanneer de gebruiker de site bezoekt).

De gegevensverwerking vindt plaats met behulp van elektronische of in ieder geval geautomatiseerde, gecomputeriseerde- of telematische instrumenten, met logica's die nauw verwant zijn met de hierboven uiteengezette doeleinden en, in ieder geval, op zodanige wijze dat de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens zelf gewaarborgd zijn.

 

Technische cookies (waarvoor uw toestemming NIET is vereist)

Volgens de geldende wetgeving in Italië is voor het gebruik van cookies niet altijd de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereist. In het bijzonder is deze toestemming niet vereist voor technische cookies, dat wil zeggen cookies die uitsluitend dienen voor het verzenden van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk om een dienst te verlenen die expliciet door de gebruiker wordt gevraagd. Dit zijn met andere woorden, cookies die essentieel zijn voor de werking van de site of die nodig zijn om de door de gebruiker gevraagde handelingen uit te voeren.

 

De Italiaanse Toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Garante della privacy) rekent tot de technische cookies, voor het gebruik waarvan geen uitdrukkelijke toestemming is vereist:

 • analytische cookies, indien rechtstreeks gebruikt door de beheerder van de site om in geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe zij de site zelf bezoeken;
 • navigatie- of sessiecookies (voor de authenticatie, om een aankoop te doen, enz.);
 • functionele cookies, die de gebruiker in staat stellen te navigeren volgens een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, de geselecteerde producten voor de aankoop) om de hem verleende dienst te verbeteren.

 

Profileringscookies (waarvoor uw TOESTEMMING is vereist): onze site maakt ook gebruik van zogenaamde profileringscookies die we alleen met uw voorafgaande toestemming kunnen installeren.

Profileringscookies worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken en worden gebruikt om advertenties te sturen overeenkomstig de voorkeuren die zij tonen tijdens het surfen op het internet. Deze cookies worden gebruikt om inhoud voor te stellen die het best past bij de gebruikers en hun interesses. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties weer te geven of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Vanwege het invasieve karakter dat dergelijke instrumenten kunnen hebben ten opzichte van de privésfeer van de gebruikers, vereist de Europese en Italiaanse wetgeving dat de gebruiker op adequate wijze wordt geïnformeerd over het gebruik ervan en aldus hun geldige toestemming geeft. Voor profileringscookies is de vrijwillige toestemming vooraf van de geïnformeerde gebruiker vereist, die de site verzamelt op de wijzen voorzien in de Maatregel door de banner die bij het eerste bezoek verschijnt en door de uitgebreide informatie die de gebruiker in staat stelt de betreffende toestemming te verlenen of te weigeren.

 

Directe cookies (van de eigenaar van de website of first-party cookies) en van derden (third-party cookies)

Cookies ontvangen op de terminal van de gebruiker die rechtstreeks door de beheerder van de door de gebruiker bezochte site worden geïnstalleerd, zijn “directe cookies” (of “first-party cookies”). Tijdens het navigeren door de site kan de gebruiker op zijn terminal ook cookies ontvangen van andere sites of webservers (de zogenaamde “third-party cookies” of cookie van derden) die een aantal elementen kunnen bevatten die op de site die hij bezoekt staan (zoals, bijvoorbeeld, afbeeldingen, kaarten, geluiden wonen, specifieke links naar pagina's van andere domeinen). In dit geval betreft het cookies ingesteld door een andere website dan degene die u momenteel bezoekt.

Cookies blokkeren

De gebruiker kan kiezen voor welke cookies hij toestemming geeft via de speciale hieronder voorziene procedure en cookies (geheel of gedeeltelijk) toestaan, blokkeren of verwijderen via de specifieke functies van zijn navigatieprogramma (de zogenaamde browser): in het geval dat alle of een deel van de cookies worden uitgeschakeld, is het echter mogelijk dat de site niet meer kan worden geraadpleegd of dat bepaalde diensten of bepaalde functies van de site niet beschikbaar zijn of niet goed werken en/of dat de Gebruiker genoodzaakt is om iedere keer dat hij de site bezoekt handmatig bepaalde informatie of voorkeuren te wijzigen of in te voeren.

Voor het wijzigen van de instellingen van uw cookies, vindt u onderstaand korte instructies over de wijze waarop dit in de vier populairste browsers kan worden gedaan:

Microsoft Internet Explorer

Klik op het pictogram 'Instrumenten' in de rechterbovenhoek en selecteer 'Internetopties'. Selecteer in het pop-upvenster 'Privacy'. Hier kunt u de instellingen van uw cookies aanpassen.

Google Chrome

Klik op de moersleutel in de rechterbovenhoek en selecteer 'Instellingen'. Selecteer nu 'Toon geavanceerde instellingen' ('Under the hood') en wijzig de instellingen van 'Privacy'.

Mozilla Firefox

Selecteer 'Opties' in het vervolgkeuzemenu in de linkerbovenhoek. Selecteer 'Privacy' in het pop-upvenster. Hier kunt u de instellingen van uw cookies aanpassen.

Safari

Kies in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek 'Voorkeuren'. Selecteer 'Beveiliging' om uw cookieinstellingen aan te passen.

Zoals reeds aangegeven in de banner die bij het eerste bezoek aan de site onmiddellijke verschijnt, zal de gebruiker de toestemming voor het gebruik van alle cookies verstrekken door het selecteren van de virtuele acceptatietoets (bijv. een OK, het aanvinken, enz.), of door het voortzetten van de navigatie op de Site (door bijvoorbeeld het negeren van de banner/pop-up en verdere handelingen uit te voeren). De Gebruiker heeft verder gratis toegang tot de link naar de cookieverklaring zelf die alle cookie-informatie bevat (beschrijving, doelstellingen en opslag), waarin de gebruiker van de site de mogelijkheid heeft om toestemming te geven voor alleen bepaalde categorieën van cookies.

Type cookies

Voor een correcte regulering van de cookies en een bewuste verstrekking of weigering van de toestemming voor het gebruik ervan, vindt u hieronder beknopte informatie over de verschillende categorieën waarin ze zijn onderverdeeld.