MP3 URBAN DAYS

Ontdek het NIEUWE Piaggio MP3-gamma in september, een maand vol geweldige aanbiedingen. Vul het formulier in en download de brochure van het MP3-gamma 2018.

PRIVACYVERKLARING overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 ("AVG")

Geachte gebruiker, Piaggio & C. Spa, verwelkomt u op onze website (de “ Website”) en nodigt u uit een moment te nemen voor de volgende informatieve nota (de “Privacyverklaring”), bekendgemaakt overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (“ AVG”).

Dit document bevat de beschrijving van alle verwerkingen die de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals hieronder gedefinieerd, uitvoert via de website.

Wij benadrukken verder dat de Privacyverklaring alleen de Website betreft, met uitsluiting dus van elke andere internetsite waarnaar u vanaf de website kunt worden doorverwezen.

Mocht u daarnaast Piaggio producten kopen of gebruikmaken van diensten van Piaggio via de officiële kanalen van Piaggio en niet via de Website, dan ontvangt u op het moment van aankoop een specifieke privacyverklaring, overeenkomstig art. 13 van de AVG, met betrekking tot uw persoonsgegevens die bij die gelegenheid werden verwerkt.

1. Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke is Piaggio & C. S.p.A. , met maatschappelijke zetel in Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera (PI) (de “Verwerkingsverantwoordelijke”).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft ook een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (“DPO”), waarmee u rechtstreeks contact kunt opnemen voor de uitoefening van uw rechten en om alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze Privacyverklaring te ontvangen door te schrijven naar:

Functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer – DPO”)

Viale Piaggio 25

56025 PONTEDERA (PI)

E-Mailadres: dpo@piaggio.com

Fax: +39 0587272961

Tel. +39 0587272495

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij

2.1 Navigatiegegevens

De voor de werking van de Website gebruikte computersystemen en softwareprocedures verzamelen, tijdens hun normale werk een aantal persoonsgegevens waarvan de doorgifte aan de Verwerkingsverantwoordelijke automatisch voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar die juist vanwege de precieze aard en de verwerking en associatie ervan met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van derden mogelijk maakt.

Tot deze categorie van gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers die de gebruikers gebruiken voor de verbinding met de website, de adressen van het notatiesysteem URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde hulpmiddelen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het antwoordbestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goed voltooid, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om er de correcte werking van te controleren en worden na de verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid van hypothetische cybermisdaden tegen de Website vast te stellen.

2.2 Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de volgende, door het invullen van de formulieren (maskers) van de Website verstrekte persoonsgegevens:

- persoonlijke gegevens: zoals bijvoorbeeld naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens, evenals afbeeldingen van u;

- gegevens met betrekking tot de gesloten overeenkomst;

- bankgegevens (dat wil zeggen uw IBAN).

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond van de verwerking

De door het invullen van de verschillende formulieren op de website verstrekte persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

3.1 Levering van diensten en verkoop van producten

De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens verwerken om u toegang te kunnen verlenen tot de Website, voor doeleinden die nauw verwant zijn met de verkoop online van producten en het leveren van de online-diensten die keer op keer door de site worden aangeboden, waaronder in het bijzonder, het kunnen reageren op uw verzoeken voor het verzenden van informatiemateriaal over producten en diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke, het beheer van verzoeken om “proefritten”, u toegang te kunnen verlenen tot promoties en aanbiedingen op de Website, het accepteren van uw eventuele verzoek om deel te nemen aan onze Gemeenschap, en het kunnen verlenen van hulp die u zou kunnen vragen van onze Klantenservice.

Aard van de gegevensverstrekking : Facultatief.

Gevolgen van een weigering om de gegevens te verstrekken : Bij een weigering om de gegevens te verstrekken kan de Verwerkingsverantwoordelijke niet voldoen aan uw verzoeken overeenkomstig het vorige lid.

Rechtsgrond van de verwerking : artikel 6, lid 1, letter b), AVG. Daarom is het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming voor de verwerking niet nodig.

Opslagperiode persoonsgegevens : Voor deze doeleinden zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de tijd die strikt noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen en daarna worden ze bewaard voor de tijd vereist volgens de toepasselijke wetgeving.

3.2 Marketingactiviteiten voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met producten waar de gebruiker al om heeft gevraagd

Om u commerciële mededelingen te zenden over vergelijkbare producten en diensten als die waarom u heeft gevraagd en die worden aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens zelf en ook via Verwerkers, die hiervoor zijn aangesteld overeenkomstig art. 28 van de AVG, verwerken.

Doeleinden van de verwerking : Het verzenden van reclamemateriaal, promoties en de verkoop van producten, evenals enquêtes of marktonderzoek en/of commerciële communicatie.

Aard van de gegevensverstrekking : Facultatief.

Gevolgen van een weigering om de gegevens te verstrekken : Bij een weigering om de gegevens te verstrekken kan de Verwerkingsverantwoordelijke u geen promotie- en marketingcommunicatie zenden

Rechtsgrond van de verwerking : Gerechtvaardigd belang.

Opslagperiode persoonsgegevens : Voor dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt tot uw beslissing om bezwaar te maken tegen de betreffende verwerking en/of om de beëindiging ervan op elk gewenst moment te verkrijgen.

3.3 Marketingactiviteiten
Om u commerciële communicatie te sturen met betrekking tot alle door de Verwerkingsverantwoordelijke aangeboden producten en diensten zal de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens zelf en ook via Verwerkers, die hiervoor zijn aangesteld overeenkomstig art. 28 van de AVG, verwerken.

Doeleinden van de verwerking : Het verzenden van reclamemateriaal, promoties en de verkoop van producten, evenals enquêtes of marktonderzoek en/of commerciële communicatie.

Aard van de gegevensverstrekking : Facultatief.

Gevolgen van een weigering om de gegevens te verstrekken : Bij een weigering om de gegevens te verstrekken kan de Verwerkingsverantwoordelijke u geen promotie- en marketingcommunicatie zenden

Rechtsgrond van de verwerking : Toestemming

Opslagperiode persoonsgegevens : Voor dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt tot uw beslissing om bezwaar te maken tegen de betreffende verwerking en/of om de beëindiging ervan op elk gewenst moment te verkrijgen.

4. Op welke wijzen worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Overeenkomstig de bepalingen van de AVG zal de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvinden op papier, op geautomatiseerde en elektronische wijze, met logica's die nauw verwant zijn met de aangegeven doeleinden en, in elk geval, op wijzen die geschikt zijn om er de veiligheid en vertrouwelijkheid van te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 32 van de AVG.

5. Aan welke entiteiten kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld en wie kan er bekend mee worden

Voor het nastreven van de doeleinden beschreven onder punt 3 hierboven, zullen uw persoonsgegevens bekend zijn bij de werknemers, met hen gelijkgestelden en de medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke, die te werk zullen gaan als bevoegde personen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zullen bovendien worden bekendgemaakt aan en verwerkt door derden die behoren tot de volgende categorieën:

a) entiteiten gebruikt door de Verwerkingsverantwoordelijke om de Website te beheren;

b) bedrijven die het informatiesysteem van de Verwerkingsverantwoordelijke beheren;

c) bedrijven en adviseurs die juridisch en/of fiscaal advies verstrekken;

d) autoriteiten en toezichthoudende en controleorganen, en in het algemeen, openbare of particuliere entiteiten met publicistische functies;

e) entiteiten die de Verwerkingsverantwoordelijke om verschillende redenen gebruikt voor de levering van de gevraagde dienst;

f) aan andere bedrijven van de Piaggio-groep, voor marketing- en directe verkoopdoeleinden, om marktonderzoeken uit te voeren, voor statistische verwerkingen zoals het monitoren van de mate van klanttevredenheid met betrekking tot de diensten en producten van Piaggio en/of andere maatschappijen van de Piaggio-groep, en voor de communicatie met externe entiteiten (bijvoorbeeld leveranciers) als dit nodig is om u te laten profiteren van onze diensten

U hebt op elk moment het recht om de toestemming die u mogelijk heeft verstrekt in te trekken . Dit maakt het de Verwerkingsverantwoordelijke onmogelijk om uw persoonsgegevens te blijven gebruiken voor het doel waarvoor u de toestemming zult hebben geweigerd.

In sommige gevallen gaan de entiteiten van de bovenstaande categorieën volledig onafhankelijk te werk als afzonderlijke Verwerkingsverantwoordelijken, in andere gevallen zullen zij specifiek door de Verwerkingsverantwoordelijke aangestelde Verwerkers zijn, overeenkomstig artikel 28 van de AVG.

U kunt de volledige en bijgewerkte lijst van de entiteiten aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aanvragen bij de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke of door contact op te nemen met de DPO.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie en zullen niet worden verspreid.

6. Gegevens van kinderen

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar voor de doeleinden genoemd in de punten 3.1 en 3.2 hierboven.

Als de Gebruiker verklaart jonger dan 16 jaar te zijn, wordt het veld met betrekking tot het verkrijgen van de toestemming automatisch op negatieve wijze ingevuld.

7. Geolocatiegegevens

De site kan alleen met de specifieke toestemming van de Betrokkene, die altijd kan worden ingetrokken, geolocatiegegevens verzamelen en verwerken voor het leveren van de door de Gebruiker gevraagde diensten. In dit geval wordt de toestemming gevraagd via een zogenaamde pop-up.

8. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Met betrekking tot de verwerkingen die in deze Privacyverklaring worden beschreven, kunt u als betrokkene, onder de in de AVG genoemde voorwaarden, de rechten uitoefenen die zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG en, in het bijzonder, de volgende rechten:

  • recht van inzage – artikel 15 AVG: het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage van uw persoonsgegevens - met inbegrip van een afschrift ervan - en de communicatie te verkrijgen van, onder andere, de volgende informatie:

o doeleinden van de verwerking

o categorieën van verwerkte persoonsgegevens

o ontvangers aan wie deze zijn of zullen worden meegedeeld

o opslagtermijn van de gegevens of de gebruikte criteria

o rechten van de betrokkene (rectificatie, wissing van de persoonsgegevens, verwerkingsbeperking en recht van bezwaar tegen de verwerking

o recht om een klacht in te dienen

o recht op informatie te ontvangen over de herkomst van uw persoonsgegevens als deze niet bij de betrokkene zijn verzameld

o het bestaan van geautomatiseerd besluitvorming, waaronder profilering;

  • recht op rectificatie – artikel 16 AVG: het recht om, zonder onredelijke vertraging, de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en/of de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) - Artikel 17 AVG: het recht om, zonder onredelijke vertraging, de wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer:

a) de gegevens niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt;

b) u uw toestemming heeft ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;

c) u succesvol bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

d) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

e) de gegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

f) de persoonsgegevens verzameld werden in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.

Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak uitgevoerd in het openbaar belang, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  • recht op beperking van de verwerking – artikel 18 AVG: het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien:

a) de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist;

b) de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

c) hoewel de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, zijn deze nodig voor de betrokkene voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de betrokkene, zoals elders aangegeven, bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het eventueel zwaarder wegen van de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van die van de betrokkene;

  • recht op overdraagbaarheid van gegevens – artikel 20 AVG: het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en het recht om die gegevens, zonder daarbij te worden gehinderd, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking berust op gegeven toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Verder moet de betrokkene, voor zover dit technisch haalbaar is, het recht hebben om te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.
  • recht van bezwaar – artikel 21 AVG: het recht om, te allen tijde, bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op grond van de rechtmatigheid van het gerechtvaardigd belang, waaronder profilering, tenzij er gerechtvaardigde gronden bestaan voor de Verwerkingsverantwoordelijke om de verwerking voort te zetten die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • een klacht indienen bij de Toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Rome (RM).

Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend tegen de Verwerkingsverantwoordelijke door contact op te nemen met de referenties vermeld in het vorige punt 1. De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw verzoek in behandeling nemen en u onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek zelf, informatie verstrekken over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

De uitoefening van uw rechten als betrokkene is gratis overeenkomstig artikel 12 van de AVG. Echter, wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan de Verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen, of weigeren aan het verzoek gevolg te geven.

Ten slotte informeren wij u dat de Verwerkingsverantwoordelijke verdere informatie kan vragen die nodig is om de identiteit van de betrokkene te bevestigen.

MP3 URBAN DAYS: ONTDEK HET NIEUWE MP3-GAMMA

GEWELDIGE AANBIEDINGEN ENKEL IN SEPTEMBER

Krijg € 1,- korting per cc en 40% korting op originele accessoires.

DOWNLOAD DE BROCHURE

ONTDEK DE NIEUWE STEDELIJKE DRESSCODE

SLIMME PARTNER

Superieure prestaties, een nog gestroomlijnder design en een sportieve afwerking vormen een schitterende en gesofisticeerde persoonlijkheid. De nieuwe MP3 350 combineert zijn erkende veiligheid met wendbaarheid en zorgeloosheid, waardoor hij de nieuwe kompaan van je stadse levensstijl wordt.

 

DOWNLOAD DE BROCHURE
Piaggio Mp3 350 Verde 900x600 01

COMFORT & DESIGN

Gestroomlijnder getekend front dankzij de nieuwe voorruit in rookglas met geïntegreerde handbescherming. Uniek rijplezier dankzij het nieuwe, comfortabelere en ergonomische zadel.

Piaggio Mp3 350 Verde 900x600 02

350-MOTOR MET 30 PK

Nieuwe, vloeistofgekoelde viertaktmotor van 350 cc met een overbrenging in oliebad. Meer dan 45 procent betere prestaties in vergelijking met de oude 300 en een maximumvermogen van meer dan 30 pk.

Piaggio Mp3 350 Verde 900x600 03

SPORTIEVE DETAILS

Aantrekkelijke styling met nieuwe, bloemvormige remschijven vooraan, nieuwe led-richtingaanwijzers en een nieuwe, matzwarte afwerking, zodat stijl een dagelijks iets wordt.

DAGELIJKSE ENERGIE

Veiligheid op het hoogste niveau, onderscheidende details en meer comfort voor de Sport-versie van de Piaggio MP3 500 HPE, die stijl en sportiviteit combineert met een volledige standaarduitrusting en een nieuwe motor met vernieuwde prestaties.

 

DOWNLOAD DE BROCHURE
Piaggio Mp3 Sport Nero 900x600 01

SPORTIEF GEDRAG

De exclusieve achterschokdempers van Kayaba en de dubbele bloemvormige remschijven vooraan kenmerken de 'uitdagende' versie van de Piaggio MP3.

Piaggio Mp3 Sport Nero 900x600 02

ONDERSCHEIDENDE UITRUSTING

 Een in metaal uitgevoerde voetsteun maakt deel uit van de standaarduitrusting, net zoals het nieuwe ergonomische zadel, en dat alles in vijf korrelige kleurschakeringen.

Piaggio Mp3 Sport Nero 900x600 02 V2

DETAILS IN 'CARBONLOOK'

De MP3 500 HPE Sport biedt een 'carbonlook'-afwerking van het instrumentenbord en de middentunnel en een matzwarte afwerking voor de velgen en de handgrepen voor de passagier.

SCHITTEREND STIJLVOL

Een 10 procent lager brandstofverbruik en verfijnde details zijn standaard. De MP3 500 HPE Business kiest voor een eigentijdse en indrukwekkende uitstraling met meer technologie dankzij Vio, het verwijderbare navigatiesysteem van TomTom. Zo raak je nooit meer de weg kwijt in de stadsjungle.

 

DOWNLOAD DE BROCHURE
Piaggio Mp3 Blu 900x600 03

TOM TOM VIO NAVIGATIE STANDAARD

De MP3 500 HPE Business biedt nog meer technologie dankzij Vio, het verwijderbare navigatiesysteem van TomTom dat zich laat opladen via een USB-poort in het schutbord.

Piaggio Mp3 Blu 900x600 02

TOPPRESTATIES

Verbeterde prestaties en efficiëntie met de nieuwe, 44 pk sterke 500 HPE-motor en een lager verbruik dat echt het verschil maakt. De veiligheid staat op topniveau dankzij het standaard ABS / ASR.

Piaggio Mp3 Blu 900x600 01

ERGONOMIE & COMFORT

Ook de passagier die het landschap 'proeft' geniet meer ergonomie en comfort: de rugsteun is hertekend en de handgrepen zijn gemakkelijker bereikbaar.

ORIGINELE ACCESSOIRES

Functionaliteit, comfort en prestaties die van de reis naar het werk het leukste moment van de dag maken. Ontdek de originele accessoires van het nieuwe MP3-gamma: een koffer van 50 of 37 liter, beenbescherming, verwarmde handgrepen, een smartphonehouder en nog veel meer.

DOWNLOAD DE BROCHURE

ONDERHOUD & WAARBORG

Grotere onderhoudsintervallen garanderen lagere gebruikskosten. Bovendien kun je de garantie van je scooter in het derde of vierde jaar uitbreiden voor een kleine meerprijs.

DOWNLOAD DE BROCHURE

VIND DE DICHTSTBIJZIJNDE DEALER

DOWNLOAD DEALERLIJST

Vraag bij de deelnemende dealer naar de actievoorwaarden. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties. Deze actie loopt van 1 t/m 30 september 2018. www.piaggio.nl